اختصاصی

بهترین فیلم های دهه 2010 - 2019  درخت زندگی

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فصلنامه علمي پژوهشي نگره نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 814
پژوهش زبان و ادبيات فارسي - جهاد دانشگاهی نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 5166
نشريه پژوهش زبان و ادبيات فارسي نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 4333
نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز) نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 4167
نشريه نامه فرهنگستان نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 4647
مجله علوم روانشناختي نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 6087
نشريه روانشناسي نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 4379
فصلنامه بوستان ادب (علوم اجتماعي و انساني شيراز) نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 5375
ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 4079
فصلنامه ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 9186

تحلیل رویکرد

بانک اطلاعات هنری